DIE DUAA UND TASBIH

Die Duaa vor dem Gebet

    Azaan

    Duaa nach dem Azaan

    Iqaamah

Die Duaa während des Gebetes

Subhaanaka

At-Tahiyyaatu

Allaahumma salli

Allahumma baarik

Rabbanaa aatinaa

Qunuut-Duaa

Duaa während des Totengebetes

Die Tasbih während des Gebetes

    Takbiir

    Tasbih während des Rukuu

    Tasbih nach dem Rukuu

    Tasbih während des Sudschuud

    Salaam

Die Tasbih nach dem Gebet

    Tasbih nach dem Salaam

    Ayat al-Kursi

Schluß-Tasbihaat